NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Staffan Sundin
tisdag 2011-03-01, 19:05
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/ovrigaligor/article8644389.ab

Appropå ugglor...
Tydligen har de börjat spela nu, våra Norrbottniska ugglor. Det ser ut att kunna blir en fin ugglevår. Gott om sorkspår och igår kväll hördes flera Pärl- och Slagugglor i landskapet.
Som kontrast till detta står den makabra berättelsen om en Tornuggla i Colombia, se länk ovan... Hoppas Norrbottens nästa Tyto Alba får ett bättre mottagande...
/Staffan


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2011-03-01, 16:47
Webbadress: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6004563

Mer om skog och fåglar!

Hej!

I länken till dagens PT finns mer att läsa för den som funderar kring vad bolagen gör eller inte gör i skogen!

Tilläggas kan, att det finns ett stort antal bilder/dokument ytterligare vilka styrker tesen om det systematiska i skogsbolagens "misstag"... (Alltså, hur många misstag kan man göra innan misstagen istället kan kallas för delar av en medveten strategi i jakt på den sista kronan, när man tror att ingen vet vad man gör???)

/Lars Sandberg, Öjebyn.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2011-02-27, 21:19

Maskiner mot fåglar!

Hej!

De senaste veckorna har det i Piteå-Tidningen varit ovanligt mycket fokus på skogsfrågor, vilket också har avspeglats på denna plats på nätet! Stora skogsföretag, maskinförare, mindre skogsägare och inte minst de som vill skydda värdefulla biotoper har alla på olika sätt kommit till uttryck i PT.

Som jag ser det, är allt detta skrivande oerhört glädjande! Skogar och övriga biotoper som ur fågelskyddssynvinkel varit värdefulla har alltför länge oftast kommit till korta, och när träden väl har fallit är det ju som bekant för sent med en rejäl bevarandediskussion... (I alla fall om vi tänker på villkoren för t.ex. LAPPUGGLA, TRETÅIG HACKSPETT, MINDRE HACKSPETT och DUVHÖK!!! Ifjol hade jag t.ex lika många rapporter på Svalan för DUVHÖK som för PILGRIMSFALK, samt ca tre gånger så många för HAVSÖRN. Detta beror naturligtvis inte bara på att projekten för falk och örn har varit framgångsrika, om man så säger.)

Det känns i alla fall oerhört bra att, via den i många stycken tragiska Finnträsketfrågan och SCA:s agerande där, nu åter frågan om skogsbiotoper och fåglar synliggjorts i media.
Ofta vill skogsbruksföreträdare i det närmaste demonisera de som ivrar för skydd av hotade biotoper och arter. För egen del har jag på olika sätt varit praktiskt aktiv sedan mitten på 90-talet när det har gällt att värna om de alltmer krympande ytorna av biotoper som verkligen BEHÖVS för ett antal hotade fågelarter. Jag har under den resans gång mött olika typer av tillmälen- speciellt när argumenten tryter för den andra sidan- och de går oftast ut på att vi som tänker på biotopskydd och fåglar inte alls vet vad vi håller på med, alternativt sägs vi vara ”miljömuppar”... Torftigt så det förslår, men kanske symtomatiskt när den gamla ordningen är hotad; Skogsbolagen har inte längre ensamrätt på sanningen eller informationsflödet och känner naturligtvis sina positioner och sina ekonomiska vinster hotade, speciellt som fler och fler får upp ögonen på vad som faktiskt händer därute i naturen. (I detta sammanhang är Internet ett suveränt verktyg, det kan inte nog understrykas!)

Samtidigt som de stora bolagen systematiskt begår sina övergrepp på de ekologiska systemen (trots bl.a. de beramade FSC-anslutningarna!) finns ett mer småskaligt men väl så aktuellt hot mot fågelfaunan. Jag tänker då på de biotoper som ytterst sällan ingår i bolagsägandet, och som utgörs av (ofta kustnära) lövbestånd nära åkrar och vattenlinjer, mindre men gamla skogsrestbestånd som utgör replipunkter för arter som trängts tillbaka från storskogsbrukets marker, samt en del- ofta tätortsnära- offentligt ägda biotoper och miljöer.
Tidigare bestod skälen till ingrepp i sådana områden oftast i siktröjning, eller veduttag, eller bara att ”gammalt ska bort!” I mångt och mycket ekologisk okunskap blandat med ett traditionellt men småskaligt nyttjande, som fåglarna i viss mån kunde tåla.

För dessa biotoper har nu sedan några år tillbaka ett annat, akut, hot tornat upp, som jämte de andra faktorerna kan ge en enorm arturarmning som följd: Klippningar, huggningar, gallringar, röjningar, mm, där ytterst villiga småentreprenörer i skogsmaskinbranschen f.a. möter massaföretagens ständiga krav på råvara, samt sina egna behov av intäkter för att bekosta de maskiner och förare som nyttjas intill bristningsgränsen av, just, skogsbolagen... (I en del fall dessutom samma skogsbolag som importerar mängder av mer eller mindre legalt avverkad skog från Ryssland och Baltikum. Branschen är verkligen i vissa stycken rutten, och den ena märkligheten länkar in i den andra!) Jag tror att ni alla har sett dessa uttag på olika ställen i Norrbotten, uttag som i bästa fall lämnar ensartade, monotona björkbestånd efter sig, och som i alltför många fall inte lämnar just något alls kvar!
Det är verkligen tragiskt att se spåren av denna råvaruhunger! Oaktat motiven, och f.a. oaktat vad maskinförare eller företagen som köper resultaten av klippningar, gallringar, osv, säger, så är det ALLTID så att naturen och fåglarna står som förlorare!!!

Dessa biotoper kanske kan tyckas vara mindre viktiga pga sina ofta begränsade arealer. Men, det förhåller sig helt tvärtom! Just pga bolagens långt gångna utarmning av skogar i övrigt, och tack vare de ofta lövbemängda inslagen/dödvedsinslagen på dessa mindre ytor, blir de så OERHÖRT mycket mer värdefulla för många fågelarter än vad de som så villigt hugger vill inse! (Eller kanske vill MEDGE?) När livsmarginalerna krymper- ytterst som en konsekvens av storskogsbruket!- blir varje kvarvarande ytenhet med ”udda” träd och stammar så mycket viktigare för fåglarna!!!

Vad kan då vi NOF:are, eller fågelskådare i övrigt, göra för att bidra till något bättre än det som just nu händer? Vad kan vi göra för att hjälpa t.ex. MINDRE HACKSPETT? Har vi något ansvar, eller kan vi inte påverka...?
Som jag ser det, kan vi alla bidra på olika sätt för att försvara arter och biotoper som alltmer trängs tillbaka. Kanske känner vi någon skogsägare/markägare som står i begrepp att göra s.k. åtgärder. Måste detta verkligen göras, det som markägaren menar ska göras? Finns det alternativ? Kan du i övrigt bidra med din kunskap där du bor, för att försvara det som inte kan försvara sig självt? Ska kanske ”gammal skräpskog städas bort”, och kan du då påverka utvecklingen på annat sätt? Har du möjlighet att påverka folk inom kommunala sammanhang, i samband med att kommunalt ägda områden ska bearbetas i olika kommunala planer? Finns det andra personer som du tror du kan påverka, som har ett inflytande över biotopfrågor?

Jag tror att vi med vår samlade kunskap som fågelskådare kan göra oerhört mycket mer än vi kanske tror!
När det gäller punkten rörande offentligt ägande ovan, har jag under de senaste ca 15 åren cyklat runt en hel del i Piteå kommun sommartid i olika skådarsammanhang. Jag har under denna tid naturligt nog fått kläm på många intressanta lövdominerade biotoper, oftast rätt opåverkade och strandnära och redan nu av hög klass, men också områden av sådan karaktär att de kan blir RIKTIGT fina fågelbiotoper om de bara ges 25-50 år till. Jag har i höstas, på ideell basis, erbjudit mina kunskaper till företrädare inom närmast berörda förvaltningar i Piteå för att de ska få in mina ornitologiska kunskaper/biotopinformationer i samband med olika skötselplaners framtagande. Man har visat en öppen och positiv hållning från kommuntjänstemännens sida, och även om inte ”allt” går att rädda hem tror jag att vi i Piteå kommun kommer att kunna få se en mindre del missgrepp och en större del trevliga biotoper på kommunalt ägda marker framgent jämfört med om detta samarbete inte hade inletts.

Jag nämner detta arbete i Piteå kommun av det enkla skälet att det är ett bra exempel på att det faktiskt finns lyhörda tjänstemän och beslutsfattare på kommunal basis, och av det skälet att jag dessutom är helt övertygad om att det finns fler som är villiga att lyssna runtom i kommunerna ifall vi fågelskådare på olika sätt är villiga att bidra.

En annan grupp- markägande privatpersoner- är av flera olika skäl måhända svårare att både nå och påverka, men jag inbillar mig att vi genom att skapa goda exempel på lokalt biotopskydd av allmänt ägda områden kanske kan få fler att inse det goda i att inte sätta varenda hektar under en s.k. skogsbruklig åtgärd.

Denna förhoppning kanske kan tyckas naiv, men hellre risken att uppfattas som naiv än att tyst åse hur biotoper utarmas och fågelarter trängs tillbaka mer och mer. För som det ser ut just nu, är det riktigt, riktigt illa, och varje sak vi skådare kan bidra med för fåglarnas bästa är ett steg i rätt riktning oavsett om vi försöker påverka stora bolag eller mer lokalt ägda och förvaltade biotoper!

/Lars Sandberg, Öjebyn.
Insänt av Lars Melin <52melin@telia.com>
söndag 2011-02-27, 10:48

Liten jakt några norrlandsarter.
Hej.

Jag skall jobba fem dagar i Luleå och tänkte försöka få in några Norrlandsarter som jag inte har tidigare. Om jag får några timmar över vill säga. Skulle uppskatta om någon kunde tipsa om bra ställen i närheten av Luleå. Arter jag är ute efter är: Större korsnäbb, Lappmes (Slaguggla) :)

Allt gott! Lars


Insänt av
lördag 2011-02-26, 23:06

Storskrakar
Instämmer med Leif och kan konstatera att de bara idag rapporterats från sju nya platser i Lappland. Som det verkar så är de i de flesta vattendrag där det är någon större yta öppet vatten.

Mvh / Stefan H


Insänt av Leif Bildström <calidris55@hotmail.com>
lördag 2011-02-26, 20:10
Webbadress: www.malafaglar.se

Storskrakar?
På bara ett par dagar har det plötsligt setts mer än 20 storskrakar i norra resp. södra Lappland. Vinddrivna från Norge eller? Under februari brukar det annars inte drälla av storskrake i inlandet.


Insänt av Urban Jacobs
fredag 2011-02-25, 16:38

Flyttfåglar från väster
Min syster har i många år varit stugvärd i olika fjällstugor (mest Sälka). Hon brukar berätta om påhälsningar av allehanda vårfåglar långt tidigare än man ser dem i Kiruna. En hel del av dessa lär nog dö vid väderomslag. Jag tror att de kommer från norska kusten.


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2011-02-23, 09:23
Webbadress: http://protecttheforest.se/sv/aenok

Rädda Änokdeltat
Se länk. Skriv på.


Insänt av
onsdag 2011-02-23, 08:06

Jaktbrott!
Det doftar grovt jaktbrott här! Detta borde polisanmälas! Eller bör man agera på annat sätt?
/Anti-jägaren


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2011-02-22, 22:56
Webbadress: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5989194

Soptipps"jakten"...

Hej!

Återigen förflyttar sig människorna själva till medeltida mörker med sina idéer och handlingar. Berth-Ove är ju nämligen alldeles rätt ute nedan, som jag ser det. Jag bifogar artikeln som länk, så att ni själva kan bilda er en uppfattning. Både jaktsiffrorna i sig, samt den allmänna anda som återges i artikeln, lämnar mycket i övrigt att önska!

Det är något som är mycket, mycket fel i detta, och inte beror felet på korparna eller på de skjutna "måsfåglar" som man kan läsa om på annat håll i dagens PT! (Frågan gavs stort utrymme i dagens tidning.)

/Lars.
Insänt av Berth-Ove Lindström <berthove.lindstrom@telia.com>
tisdag 2011-02-22, 22:11

Jakt på Arvidsjaurs soptipp
I dagens Piteåtidningen var det en artikel avskjutningsstatestik från Arvidsjaurs soptipp. 2009 och 2010 har det rapporterats 1 865 skjutna korpar på soptippen. Det ser ut som vi har ett fågelskyddsärende framför oss i NOFs styrelse
Insänt av Thore Alm . kalix
söndag 2011-02-20, 21:43

Maiken och Tryggve !
Tack för den snabba resultatlistan !
Jag hade tänkt kolla i morgon.och så är den klar i dag ! Efter racet börjar vi spana efter snösparven..så snart så...


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
söndag 2011-02-20, 16:52

Fågelracet
Trots bara en bronsmeddalj får vi ödmjukt gratulera våra övermän till andra och förstaplatsen. Men som devisen säger:"Det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl. Detta gjorde vi i alla 420 minuterna.
Vi kommer igen om ett år,var så säker!
Mvh
Talgtittarna


Insänt av Per Sandberg
söndag 2011-02-20, 12:05

Tack!
Till Tryggve och Maiken:

Stort tack för en ytterst välskriven rapport från Vinterfågelracet - suveränt jobbat!!

/Per Sandberg, som idag endast möter -14 grader, varmt och skönt!


Insänt av PiteBo
söndag 2011-02-20, 09:02

Vem vinner racet 2011?
Ska bli spännande att se resultatet från Vinterfågelracet. Enligt ryktet "på stan" har Piteskådarna haft bra flyt, men obsarna finns ännu inte inlagda på Svalan. Spänningen är olidlig..


Insänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.com>
fredag 2011-02-18, 19:23

Vinterfågelracet
Stort tack till alla som puffar för vinterfågelracet som går i morgon.

Instämmer helt med att det skulle vara fantastiskt att få rapporter från alla kommuner i Norrbotten. Verkar bli en gnistrande och vacker, men kall dag, i hela länet. Intressant att se vem som lyckas att lägga upp den bästa taktiken för riktig vinterskådning. Blir det vältränade testchaufförer, milslukare eller höghöjdstränade talgtittare som får det rätta flytet i år, eller hittar Lule- Pite- Boden- Kiruna- eller Kalixskådare rätt tur i fågelmarkerna? Känns mycket öppet vilket lag som hittar de flesta arterna detta år.

Miljöklassens deltagare kommer att få en tuff tillvaro om man väljer att vistas utomhus under skådandet. Många lager kläder kommer det att krävas för att klara kylan. En annan variant är ju att förlägga skådandet inomhus och att hårdbevaka matningen utanför fönstret, men man missar då de fantastiska vintervyer man får beskåda en kall och vacker vinterdag utomhus.

Tävlingsreglena finns under ”Program” på föreningens hemsida. Vi som skall ta emot era rapporter sitter beredda vid dator och telefon 15:30 – 21:00. Ni som mailar in ert resultat, bevaka att ni får svar från oss inom en timme, om så ej skett ring till oss, mailet kan då ha kommit bort.

Själva har vi mest laddat upp på konvalescenthem, men tror helt visst att influensorna har gett med sig så pass att vi kan fixa vår del av racet. Vi får ju sitta inne i stugvärmen och dricka varmt.

Vi ser fram mot många trevliga rapporter!

Lycka till med skådandet önskar

Maiken och Tryggve Arvidsson i Öjebyn.Insänt av
fredag 2011-02-18, 15:43
Webbadress: http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=59

Fågelracet i Radion!

Klicka på webbadressen, och välj sedan den sändning som startar en bit ner, 08:00-08:30. För markören in ca 12 minuter och 20 sekunder. Bon appetit, och tack Thore!


Insänt av Jan-Olov Johansson
fredag 2011-02-18, 09:16
Webbadress: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=229&grupp=3550&artikel=4355739

Vinter-race-reklam
Jättebra radiointervju med Thore Alm om Vinterfågelracet i morse. Den som missade kan (antagligen) lyssna på den i efterhand via Sveriges Radios hemsida.


Insänt av Stefan Holmberg <stefan@abborrtrask.se>
torsdag 2011-02-17, 17:38
Webbadress: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5979117

SCA
Om man läser på länken, så ser man hur mycket skogsentreprenörer bryr sig om arbetstillfällen. Varför har man redan rationaliserat bort en stor del av skogsjobben? Inte är det väl för att tjäna pengar som man vill kalhugga stora delar av länet.
Jag tycker att "jobben" ofta blir ett utnyttjat ord för att rättfärdiga dumheter.

Jag hoppas att Björn, och alla andra som står upp för våra fåglars viktiga miljöer, i framtiden får fler som ser det från en annan sida.

MVh / Stefan H


Insänt av Thore Alm
torsdag 2011-02-17, 16:33

08:10-trol i P 4
Fredagens samtal ang.Vinterfågelracet -"hon" ringer mig 08.10 !!


  « Föregående 20       Nästa 20 »