NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-11-09, 14:57

Inplantering av fjällgäss.
På Zwerggans hemsida står det följande:

Övervintringsområdena i Tyskland administreras av Biologiska Stationen i Wesel. Här kan fjällgäss övervintra inom ett område som har skydd via EU:s Fågeldirektiv. Nästföljande år kan fjällgässen flyga tillbaka till Lappland utan hjälp från människan. Senare kommer de att återvända till Tyskland med sina ungar.
Slut citat.

Om de nu återvänder med sina ungar innebär det väl att de häckat? Eller? I mina öron är detta inplantering. Då är det viktigt att ”rena” fjällgäss använts. Sådana finns inte idag. För att insamla och avla fram ”rena” individer behövs tid och det är det jag menar med ”att skynda långsamt”. När vi har "rena" fjällgäss kan vi sätta ut dem. Att fjällgåsen behöver hjälp är vi alla överens om.

Sedan är alla inte överens om fördelarna med att "ändra" flyttvägarna för fjällgässen. Det är inte otvetydiga bevis som nämner Tyskland som naturlig övervintringsplats för fjällgåsen.

SOF: s pressmeddelande innehåller följande:

Det nu aktuella tyska utplanteringsprojektet har mycket lågt stöd både i Sverige och internationellt. I Finland och Norge är projektet starkt kritiserat både från myndigheter och från naturvårdshåll. Projektet har heller inget stöd från den internationella fågelskyddsorganisationen BirdLife international, och i Sverige har SOF tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen gemensamt avstyrkt projektet. Vidare pågår just nu arbeten i Sverige och internationellt att ta fram åtgärdsplaner för fjällgåsen att dessa tillåts att fullföljas innan nya initiativ till projekt startas. Det är viktigt för fjällgåsens bevarande att arbetena samordnas internationellt eftersom gässen rör sig mellan länder.Insänt av Per Hansson <pha@glocalnet.net>
onsdag 2005-11-09, 13:57

VOF:s fjällgåsvision
I VOFs remissvar skerv vi följande. Jag tar tillfället att sprida vår syn i detta forum.
_______________________________

Uppmaning och vision
VOF vill uppmana alla inblandade parter, särskilt de ansvariga myndigheterna, att snarast starta ett storskaligt inplanteringsarbete. Då krävs att ett nytt avelsmaterial tas fram. Här är vi helt eniga inom Sveriges, Västerbottens och Norrbottens ornitologiska föreningar, vilket framkom i den gemensamma skrivelsen i september 2005. Sverige, Norge och Finland har de resurser som krävs för att ta fram en optimal avelspopulation. Särdeles viktigt är då att Norge drar sitt avgörande strå till bevarandearbetet och samlar in ägg/ungar från Finnmark, medan det finns kvar några fåglar. VOF kan inte stödja argumentet att populationen i Finnmark är för liten för att ”tåla” insamling av ägg. Inget vore mer olyckligt än att denna spillra dör ut utan att ha säkrat några av sina gener i en avelsanläggning. VOF anser att påståendet att den lilla spillran skulle betraktas som en egen delpopulation och särbehandlas i bevarandearbetet bör skärskådas vetenskapligt. Då anser vi att en bredare kartläggning av populationsgenetiken i det forna utbredningsområdet – inklusive södra Lappland – blir nödvändig.

VOF har en vision om hur den snart stundande storskaliga återintroduktionen i Fennoskandien skulle kunna gå till: OF bidrar med lättviktsmetoden och det logistiska kunnandet medan de fennoskandiska ländernas myndigheter tillsammans med det Fennoskandiska Fjällgåsprojektet och svenska och finska erfarna uppfödare, bidrar med en ny och genetiskt oantastlig avelspopulation (> tre olika platser längs de gamla flyttvägarna, t ex Lycksele Djurpark i AC län). Tillsammans ser vi till att jakten på bläsgås upphör på alla rastplatser längs rutten ned till sydöstra Europa (t ex Evros-deltat i Grekland). Därefter leder vi stora skaror unga fjällgäss dit med hjälp av med lättviktsflygplan!

Vi människor har utrotat fjällgåsen, då har vi – som har förmåga och kunskap därtill – ett ansvar att återinplantera den!
__________________

Låt inte det goda bli det bästas fiende!

Avslutningsvis tar jag mig friheten att citera Björn Helander (som skrev under SNF:s kritiska remissvar) men som inte alls verkar tycka att man ska "skynda långsamt" ännu fler år:

"I USA skulle man genast samla in hela den kvarvarande populationen och starta en avelsanläggning"

Med vänlig hälsning
Per


Insänt av Benny <benny@giron.mine.nu>
onsdag 2005-11-09, 11:11

Bildgalleriet
Hej.

Nu är det lättare att skicka in bilder till Galleriet. Jag har tillverkat ett formulär för uppladdning av bilder.

Så, var vänlig använd det formuläret i stället för att mejla.


Insänt av Per Hansson, vice ordf Västerbottens ornitologiska <pha@glocalnet.net>
onsdag 2005-11-09, 08:59
Webbadress: http://www.sofnet.org/vof

Operation Fjällgås är ett pilotförsök
Vill bara påpeka att Operation Fjällgås är ett tvåårigt pilotförsök som inte kan likställas med ett inplanteringsprojekt.

VOF har ställt sig positiv till försöket att leda unga fjällgäss från forna häckningsplatser i Vindelfjällens naturreservat.

Klippt från vårt remissvar:

+++ Ultralättviktsmetodik: VOF anser att den i OF föreslagna metodiken med ultralätta flygplan som ”fosterföräldrar” är mycket bra. I motsats till SOF anser VOF att logistiken bör få prövas i skarpt läge från de västerbottniska fjällen ned till den i vårt län viktigaste rastplatsen – Umedeltat. VOF delar OF:s positiva omdöme av metoden, som t ex saknar de nackdelar som Lambarts vitkindade fosterföräldrar drogs med.

± Ändrad flyttrut: VOF anser inte, i motsats till SOF och LST i BD (i utskick till remissinstanserna), att en rutt till nedre Rehndalen måste ses som onaturlig. Visserligen vill VOF att när det storskaliga arbetet med inplantering av fjällgäss påbörjas, ska det innefatta ett återtagande av rutten över Norra Kvarken (vilket framgick i SOF/VOF/NOF:s gemensamma skrivelse september 2005), men vi har förståelse för att OF i nuläget av praktiska skäl och styr gässen till Tyskland där man kan garantera hög överlevnad. Lambarts projekt har visat sig lyckosamt eftersom populationen ökar trots ca 5 år utan nya utsättningar. VOF vill passa på att efterlysa en objektiv utvärdering av Lambarts projekt.

VOF vill att OF i större utsträckning än vad som framgår av planen väljer rastplatser nära de forna flyttlederna längs Ume- eller Vindelälven samt Umedeltat.

– Genetisk ”gallring” med ISSR: VOF har låtit en oberoende genetiker (docent) vid Umeå Universitet värdera ISSR-metoden. Det framkom då att metoden inte kan användas för att söka efter en specifik haplotyp, vilket verkar överensstämma med forskaruppgifter som SOF:s och LST i BD:s grundar sig på i denna aspekt. Här föreslår VOF att OF använder en bättre och för ändamålet lämpad metod.

________________________________________

++ Summa summarum: VOF anser att ett mindre pilotförsök av den typ som OF ansöker om bör få genomföras redan år 2006-2007 om man – som utlovat – gallrar bort bläsgåshaplotypen med bästa tillgängliga genetiska metodik. Om Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbotten godkänner pilotförsöket bidrar därför VOF gärna med sakkunskap och engagemang för att stötta projektet. VOF anser att det vore fel att inte ta till vara det omfattande finansiella stödet (ca 5 miljoner SEK) som OF har. Vi delar alltså inte SOF:s påstående om att det av OF skulle utkrävas en än mer långsiktig finansiering innan något kan startas. Alla bäckar små…

Även ledningsgruppen för Umedeltats Fältstation är positiva till detta pilotprojekt.Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-11-08, 22:39

Om ni inte ledsnat på FJÄLLGÅS
I Birds of Western Palearctic Vol. 1, sid 413 står att läsa om fjällgås ”First breeding at 3 years, occasionally at 2.” Översättningen överlåter jag till läsaren.

Så även med infångade norska och/eller västryska gäss tar det några år att få fram tillräckligt många fåglar för att ha ett gott utsättningsantal och ett gott antal hägnade fåglar som reproducerar sig.

Dessutom behöver fjällgässen ostörda områden i fjällnära och/eller fjällområden där de inte blir störda av sportfiskare, fjällvandrare, ripjägare, naturfotografer, ornitologer, fyrhjulingar, fiskeflyg, renskötsel, fritidsbebyggelse etc etc.

Har man läst rapporterna från fjällgås-inventerare slås man av en gemensam faktor. Nära nog alla anmärker på den avsaknad av "frid" som råder i de flesta områdena där fjällgås skulle kunna trivas om det vore mer ostört av oss människor. Redan 20-30 år gamla dokument tar upp dessa problem, allt från MC-körande renskötare till okunniga fjällvandrare och sportfiskare.

Att genomföra en effektiv reproduktion samt utsläpp av fjällgås och förse dem med tillräckligt många och tillräckligt stora ostörda häckningsområden kommer att ta tid. Det är meningslöst att släppa ut fjällgäss om de inte kan häcka ostört. Vi måste förse dem med lämpliga och fridfulla häckningsplatser.

Allt i linje med vad jag skrivit tidigare om fjällgås i detta forum, t ex att skynda långsamt. Ett seriöst fjällgåsprojekt går inte att hasta fram, paniken till trots.Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-11-08, 21:59

Ursäkta
men i all hast kom inte "om någon annan vet" med i mitt förra inlägg angående fjällugglorna.
Och hur vet vi att det var illegalt importerade ugglor. Källa?

MVH


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-11-08, 21:49

Om det nu var
illegalt importerade ugglor? Hur gick det med dem då?

MVH


Insänt av Tomas Brodin <tomas.brodin@emg.umu.se>
tisdag 2005-11-08, 19:42

Appropå Fjäll-....hur gick det för ugglorna?
Jaa, det visade sig att det var påhittat alltsammans. Visserligen fanns ugglorna på plats men de var illegalt importerade ugglor som djuraffärer skaffat för att möta upp mot ett förväntat sug efter ugglor i och med framgången för Harry Potter (han hade ju en Fjälluggla). Det var alltså inga "liftare" utan burfåglar, men vad som hände med dem efter detta uppdagades vet jag inte.
/TomasInsänt av
tisdag 2005-11-08, 18:37

Kokosfett
Gokväll


Ska till helgen rensa ut innehållet i en frys där det bland annat finns en massa kokosfett( användningsområde-fritera anisbröd)Fettet är säkert 2-3 år gammalt men har ju varit nedfryst. Är det någon som kan svara på om detta kan vara något för småfåglarena om jag lägger ut det i skogen? Tror inte att det är salthaltigt, men kan det vara för gammalt?ElsaRL


Insänt av Staffan Sundin
tisdag 2005-11-08, 12:40

Appropå Fjäll-....hur gick det för ugglorna?
Påmindes idag om Fjällugglorna som i somras sattes i karantän (efter ofrivillig båttransport från Nordamerika) i Belgien, i avvaktan på att "alla papper skulle bli klara"...
Är det någon som vet hur det gick? Letar dom fortfarande lämmlar inne i EU:s lokaler..(eller på något zoo?)?? Eller fick de en chans i genuin fjällmiljö?


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-11-08, 10:04

Än är inte sista ordet sagt...
Sista ordet om fjällgäss är inte sagt, så något slutord är det inte tal om. Vidare häckar fjällgåsen mig veterligen inte första sommaren så de nyligen infångade fjällgässen kommer inte att reproducera sig än på något år. Om åtta frilevande fjällgäss är för få inser man även att fyra infångade är det. Det kommer att behövas fler infångade gäss. Så detta kommer att ta några år precis som jag nämnt. Dessutom ligger detta med infångade västryska gäss helt i linje med vad jag anser ska göras (och så även SOF). Däremot ligger inte Aktion Zwerggans (AZ) nuvarande projekt i linje med mina åsikter. Så att jag är emot AZ projekt betyder inte att jag är emot infångande av västryska gäss. Så den handling du hänvisar till ovan är precis den jag förespråkar.

Så Tommy, håll isär på det du tror att jag förespråkar, och på det jag står för. Det är vitt skilt.Insänt av <zoloft72@hotmail.com>
tisdag 2005-11-08, 08:34

Överenskommelse
Hej!

Utan att ta ställning till om fjällgässens skall snacka norska el. tyska vill jag anmärka på en "liten" detalj som gör detta med t ex fågelskydd svårt.

Rolf G G skriver:

"Vill man verkligen rädda fjällgåsen så låter man pengarna vila tills alla berörda parter är överens."

Det är väl just att alla berörda parter bör vara överens som är det svåra i allt samarbete; globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Alla parter kommer aldrig att komma helt överens, tro mig.

Det var ju inte för inte som NF ombildades till FN...Och FN fungerar ju halvdant som det nu är.

Mattias Nordlund (aldrig vis av erfarenhet ;-)


Insänt av Tommy Eriksson <tommy.eriksson@calliope.se>
tisdag 2005-11-08, 08:10

Slutord om fjällgäss
8 västryska fjällgäss är redan infångade på naturvårdsverkets initiativ. Så det är redan klart, det handlar om årets ungar. Men det visar sig nu att ryssarna vill behålla 4 själva, återstår 4. Och då kommer detta med fågelinfluensan, det råder totalt "importförbud" vad gäller fåglar. Men det går säkert att ordna, karantän har ju funnits länge. Det är bra att vissa går till handling medan andra står kvar och trampar på samma punkt. Därmed avslutar jag detta för egen del.


Insänt av Mattias Nordlund <zoloft72@hotmail.com>
tisdag 2005-11-08, 06:55

Tillägg kikaren
Hej!

Satte in följande annons i helgen;

Säljes
Zeiss Conquest 10x30 i välvårdat, nära på ny-, skick säljes. Inköpt i feb-2004.

Intresserad?, slå en pling på 0920-224135/070-6854626 alt. mail (mailsvar dröjer ofta ngn dag pga avsaknad av internet i hemmet).

Som tillägg vill jag säga att det INTE är denna kikare som racklat för mig som står att läsa i notis i senaste FiN. Kikaren som kastat in handduken är min gamla Zeiss 10x40 BGAT. Allt för att undvika missförstånd.

MN


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-11-07, 21:34

Överleva vintern
Men bäste Tommy. Om fjällgässen inte överlever vintern är det ju redan försent. Även ditt förslag kom isåfall försent.

Men de åtta par du hänvisar till är en genetiskt liten stam. Du nämnde i ett tidigare inlägg vargen som jämförelse. Där är det nytt blod som gäller, dvs nyinvandring av varg från Finland.
Så ett alternativ är att använda västryska fjällgäss, något som diskuteras. Men sådant tar tid att infånga, föröka, utplantera och allt under kontrollerade former.

Vi ska vidare inte förstöra kvarvarande gäss med hybridgener. Vi vet att norrmännen inte (för tillfället) går med på insamling av fjällgässen i nordnorge eller insamlande av ägg (f ö vet man inte var gässen häckar utan bara var de rastar). I Finland är det förbjudet att utplantera fåglar/djur om de riskerar att vara hybrider.

Nog för att situationen är desperat för fjällgåsen i skandinavien men att därför acceptera Aktion Zwerggans under nuvarande former är inte rätt. Man kan f ö verkligen undra hur seriösa de är i sitt naturvårdsarbete då de i sin ansökan anger att
"huvudfinansiären (Allianz Umweltstiftung) kommer att dra tillbaka sitt stöd om inte projektet tillåts starta under 2006."
Se SNV beslut sid. 2.

Seriöst naturvårdsarbete ställer inte sådana krav som jag ser det. Vill man verkligen rädda fjällgåsen så låter man pengarna vila tills alla berörda parter är överens.

MVH


Insänt av Thore Alm <sventhore@hotmail.com>
måndag 2005-11-07, 20:38

Ny inloggning för Thore Alm
Min nya adress är
sventhore@hotmail.com


Insänt av Tommy Eriksson <tommy.eriksson@calliope.se>
måndag 2005-11-07, 20:21

Mera fjällgås
"Skynda långsamt" - med 8 par kvar ??? Om nu alla lyckas överleva vintern förstås!

Jag hoppas att det finns andra som inser stundens allvar. Och som kritiskt granskar sina källor.


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-11-07, 19:20

Lite till om fjällgås
Även vi i NOF: s fågelskyddsgrupp m fl känner till den informationen om det låga numerär som finns kvar av skandinavisk fjällgås och äldre flyttvägar så är det inget nytt. Men inget av det är skäl nog att använda fjällgås som är bär på gener av bläsgås och kanske t o m grågås.

Klippt från SOF: s pressmeddelande nedan:

SOF kritiserar starkt projektet eftersom de avelsfåglar man vill använda vid utsättningar inte är genetiskt rena och vid analys visat sig innehålla gener av både bläsgås och grågås. Forskare vid Uleåborgs Universitet och Uppsala Universitet har påvisat en så hög andel som 36% av avelsgässen med bläsgåsgener och hybridisering har ägt rum vid flera tillfällen. Risken är dessutom stor att ytterligare betydligt flera gäss bär på ”främmande” gener pga. begränsningar med nuvarande genetiska metoder. Därför förordar forskarna att inga gäss från befintliga avelsanläggningar eller djurparker runt om i Europa används vid aktuella eller framtida utsättningar!

Slut citat.

Sen vill jag bara säga att det är tillåtet att ”bara tycka”. Jag ser inget nedvärderande i det. Det är nämligen en bra början till en diskussion. Jag hoppas innerligt att vi aldrig får ett samhälle där bara en elit får "tala om" vad andra ska tycka.

Så tyck till.Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-11-07, 19:07

Fjällgäss och sånt
I naturvårdsverkets beslut 2005-10-21 om Aktion Zwerggans står på sidan 3 att Länsstyrelsen i Nb motsätter sig ansökan från Zwerggans och bifogar en PM från "alla genetiker som deltagit i fjällgåsundersökningar, vari de ifrågasätter värdet av att använda den metod SNV föreslår". På sidan 6 i samma beslut kan man läsa att Vetenskapsakademien skriver "Tillförlitligheten i den metod SNV föreslår inte är klar och en utvärdering av metoden bör göras och till detta finns ingen tid". Jaf har tillåtit mig att förkorta texten men beslutet finns att tillgå för den som så önskar.

Följande remissinstanser har motsatt sig att projektet godkändes:
Länsstyrelsen i Nb län.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Länsstyrelsen i Örebro län.
m fl länsstyrelser.
SOF
SNF
Norsk Ornitologisk förening
Listan är inte komplett.

Det är så rätt att vi alla vill ha tillbaka fjällgåsen. Men metoderna skiljer sig åt. Jag förordar "skynda långsamt".Insänt av Tommy Eriksson <tommy.eriksson@calliope.se>
måndag 2005-11-07, 18:06

Fjällgäss igen
Till Lars, Rolf och andra skall vi väl påpeka att Naturvårdsverket fattat sitt beslut baserat på flera tunga remissinstanser med egen kunskap, t.ex Artdatabanken, SOF står ju i detta ärende mest för tyckande. Nog om detta, alla vill vi bevara våra fjällgäss.

Nedanstående nedslående läsning har jag klippt från fjällgåsprojektets egen hemsida http://www.piskulka.net/

"6 September 2005, Valdak Marshes, Porsanger, Norway SUMMARY Last day of monitoring this autumn at the Valdak Marshes. Altogether 32 LWfG has been staging in the area, of which 16 juveniles. This confirmes that the breeding success in 2005 has been relatively bad. (Source: NOF LWfG project)."

Det kan naturligtvis finnas ytterligare någon enstaka "vild" fjällgås i Skandinavien, men i princip ser det ut så här, det finns 8 par och 16 årsungar kvar. Dom minskar med ungefär 5% per år. Innan inaveln (likt vargen) i den här gruppen blir för stor tycker jag personligen att hela den här flocken (dvs de som finns kvar nästa år)skall fångas in och användas för framtida avel. För det kommer att behövas om vi skall ha några fjällgäss kvar.

Jag vill också påpeka att det finns belägg (bla från 1800-talet) för att fjällgäss tidigare flyttat till såväl Holland, Spanien som England. Kanske var det rentav så att det i den tid då fjällgåsen fanns i hela vår fjällkedja fanns två flyttvägar, en sydlig och en sydostlig. Kanske något att fundera på.


  « Föregående 20       Nästa 20 »