Sladan
Läge: Avsnörd, grund havsvik norr om Norrfjärden. Man kör från E4 in på parkeringen vid Camping Ladrike och ställer bilen på parkeringens södra ände. Mellan ängen och campingområdet finns en liten väg, som man följer österut. Den mynnar i ett grustag. Antingen går man sedan längs ängskanten, eller följer man en stig från grustagets östra ände genom ungskogen och hamnar till slut i ängens sydöstra hörn. Där finns en liten stig ner mot sjön Sladan och stigen följer sjön ytterligare 100 m österut till ett fågeltorn. Under promenaden har man till vänster skog och till höger en äng och ett sumpstråk och ner mot sjön finns aspskog och närmast vattnet alsnår. Således passerar man under den cirka 500 m långa promenaden ett flertal biotoper.

Allmän beskrivning: Hela vägen fram till fågeltornet är intressant ur natursynpunkt. Närmast campingplatsen har man således en parkbetonad natur, öppen och med enstaka träd. Sumpstråket nyttjas ibland som bete för boskap och storspovarna trivs där liksom överhuvudtaget i det omgivande jordbrukslandskapet. Ängen har givetvis sina ängspiplärkor. I grustagets västra ände häckar en koloni backsvalor. I skogen återfinns de vanliga nordsvenska skogslevande tättingarna. En del av dem trivs bättre i lövskogen ner mot Sladan. Själva sjön är i den del som ses från fågeltornet ganska grund med små tuvholmar. Här trivs många änder, vadare och måsfåglar. Sjön är om våren en populär rastplats för flera arter inom dessa fågelgrupper. Senare under sommaren dominerar måsfåglarna, men där häckar också en hel del andfåglar. På hösten samlas stora flockar sångsvan i Sladan. Tack vare bisamråttorna finns ganska stora, fria vattenytor.

Fågelfauna: Vandringen från parkeringen till sjön kan bjuda på fågelskådning. En hel del småfåglar som är vanliga i odlingslandskapet och i skogen förekommer. Man stannar gärna till vid backsvalekolonin och njuter av de pilsnabba fåglarnas flykt. Väl framme vid sjön vidtar en annan fågelfauna. De tre vanliga gässen kan ses, kanske mest kanadagås. Sångsvan ses där både på våren och hösten. Gråhakedopping, skäggdopping och svarthakedopping ses regelbundet och torde ofta häcka där. Man kan alltid räkna med att se de vanliga änderna: gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, knipa, vigg. Någon gång ses också skedand. De vanliga vadarna är också alltid där: grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och rödbena. Brushanespel finns där varje vår. Tranor ses ibland. De olika måsarna är talrika, men mest intressant är bland dessa den stora förekomsten av dvärgmås. Fiskgjuse och brun kärrhök kan man mycket väl få se vid Sladan.

Tidpunkt: Den lämpliga tiden för besök bestäms av när snön och isen försvinner. När våren är tidig kan man fågelskåda vid Sladan redan i början av maj, men bästa tiden är nog närmare mitten av maj. I juni börjar området vara mindre ornitologiskt intressant, men fortfarande kan man njuta av dvärgmåskolonin eller häckande svarthakedopping. I september och början på oktober finner man flockar med sångsvan i sjön.

Övrigt: Man promenerar hela vägen på torr mark och varma, torra vårdagar duger lågskor, annars rekommenderas stövlar. Tubkikare är bra att ha nere vid sjön. Fågeltornet byggdes 1988. Det är rymligt och rejält. Skriv gärna i dagboken som finns där. Beakta skylten som uppmanar besökare att inte skräpa ner.
Författare?Screenshots taken from Garmin® MapSource® Friluftskartan®. Permission granted by Garmin.