Hertsöfjärden

Läge:
Omedelbart O-SO om Luleå centrum, vid stadsdelarna Örnäset och Hertsön. Svartöviken (Aronstorpsviken på en del kartor), Lövskatagrundet och Bredviken ligger inom gångavstånd från Örnäset C. Med bil eller cykel når man lätt Gräsörenbron via Hertsövägen ut mot Lövskär. Vik av vid skylten ”brandövningsfält”. Cyklar du så gör det gärna längs cykelstigen från Örnäset C via Örnäskyrkogården, kolonilotterna och gamla Lövskärsvägen.

Allmän beskrivning:
Hertsöfjärden är en knappt 5 km lång, uppgrundad, f.d. havsvik som p.g.a. landhöjningen nu bibehålles med två mindre dammar, en under Gräsörenbron och en vid Lövskatagrundet. Vid dessa dammar strömmar vattnet och det finns öppen vatten i olika omfattning året om. Hertsöfjärden saknar formellt skydd ur ett fågelperspektiv. Det finns ännu inga fågeltorn runt fjärden. De bästa utkikspunkterna är Gräsörenbron, Lövskatagrundet, Ljusterleden vid Bredviken, kraftvärmeverket samt inne på SSAB: s industriområde. Observera att det sistnämnda stället är inhägnat och inte tillåtet att besöka utan tillstånd.

Fågelfauna:
Runt 200 fågelarter har iakttagits i fjärden och dess närmaste omgivningar men häckfågelfaunan är inte särskilt artrik. Som rastlokal under våren och hösten som sjön är högintressant. Men även under sommaren då stora flockar av dvärgmås ses jaga insekter över fjärden, då bäst vid Svartöviken och Lövskatagrundet. Det är främst våtmarksfåglar som är talrika. Särskilt under sträcktider rastar sångsvanar, sädgäss, grågäss, kanadagäss, bläsand, salskrake m fl arter. Vitkindad gås och mindre sångsvan är observerad, så även årta, snatterand, skedand och ejder. Under senare år har havsörnar och storskarvar observerats regelbundet under islossningen och strax därefter. Havsörnen jagar över fjärden under både vår, sommar och höst då rastande sjöfåglar uppehåller sig här. Fiskgjusen är särdeles ofta sedd här. Andra ofta observerade rovfåglar är brun kärrhök, sparvhök och duvhök. Lärkfalk och aftonfalk ses numera nästan årligen på sensommar och höst. Lappuggla, berguv, pärluggla och sparvuggla dyker upp då och då. Hornuggla och jorduggla ses relativt regelbundet under barmarkstid. Fisktärna, silvertärna, skräntärna och småtärna ses årligen. Gråhakedopping, skäggdopping, svarthakedopping och smådopping är sedda under sträcktider och skäggdoppingen häckar här med flera par. Salskraken uppehåller sig regelbundet under våren senhösten, ibland med flera hundra individer. Arten har häckat vid fjärden. Gråhäger ses under augusti-september och ägretthäger är sedd en gång i maj. I vadarväg är observerat svartbent strandpipare, myrspov, rödspov, kustsnäppa, dvärgbeckasin m fl. Rariteter som mongolpiplärka och taigasångare är nyligen observerade och då under höstmånaderna. De vidsträckta busk- och vassområdena runt sjön attraherar många sävsångare. Om du cyklar längs cykelstigen passerar du ett brett spektrum av biotoper som bebyggelse, gräsmattor, ängar, kolonilotter, granskog och strandskog. Här hörs barrskogens fåglar som svartmes, kungsfågel och vissa år alla tre arter korsnäbbar. Även sällsyntheter som gräshoppssångare (vid kolonilotterna) och kärrsångare (vid östra Hertsöns bostadsområde) har observerats i närområdena norr om fjärden.

Tidpunkt:
Fjärden är värd ett besök under hela den isfria tiden från mitten av april månads början och under maj månad. Även hösten från augusti och fram till isläggningen i november/december är en bra tid med rastande änder, svanar och kanadagäss. Vintertid uppahåller sig enstaka övervintrande gräsänder, storskrakar vid dammarna och ibland även någon salskrake. Strömstaren ses nästan årligen vid dessa dammar vintertid.

Övrigt:
Tubkikare är ett måste för att kunna bestämma fåglarna på håll. De utkikspunkterna som här beskrivs kan besökas med lågskor under barmarkstid om vädret så tillåter. Sista biten av vägen ner till Gräsörenbron, ca 500 m plogas inte under vintern, så då får man gå i det snöskoterspår som finns. Vintertid blir det snöpulsning eller gång i snöskoterspår eller upptrampade stigar till alla övriga utkikspunkter också.

Kartblad
Gröna kartan 24L NO Luleå.

Länk till googlekarta.

Rolf G Gustafsson 2005