Gammelstadsviken
Läge: 4 km NV Luleå mellan väg 97, E 4 och Porsön. Nås lättast från vägen mellan Porsön och E 4 där en skylt visar vägen till parkeringsplatsen öster om sjön. Se kartskiss.

Allmän beskrivning: Fågelsjö och naturreservat sedan 1973, upptaget som ett internationellt viktigt våtmarksobjekt på den s k CW-listan. Sjön utgör en uppgrundad f d havsvik som numera har förbindelse med havet endast via en smal kanal via Sellingsundet och Luleås innerfjärdar.
I sjön finns en mindre ö, Notviksgrynnan, som förr betades av kreatur men som numera håller på att växa igen. Sjöns stränder är omgivna av omfattande bladvassruggar med inslag av bredkaveldun. Vattendjupet är mestadels under en meter.
Från parkeringsplatsen på sjöns östra sida leder en stig fram till ett högt fågeltorn med inbyggd veranda och en balkong på taket. Längre västerut finns den s k ”fågelskådarbyggnaden”, varifrån man har utsikt över Notviksgrynnan, där skrattmåsarna förr häckade i stor mängd. I fågelskådarbyggnaden som står öppen under säsong finns möjligheter att sitta inomhus och fika och spana efter fåglar från balkongen på andra våningen.
Mellan fågelskådarbyggnaden och fågeltornet går en stig nere vid vattnet. Här kan man på närhåll studera bredkaveldunet, änder och doppingar på klarvattenytorna mellan ön och stranden. Resterna av en gammal kofärja, som förr användes för att frakta korna ut till ön, ligger i strandkanten.
Från fågeltornet kan följa vandringsleden norrut längs den nordöstra stranden under E 4 fram till Gammelstads mycket sevärda kyrkby med medeltida kyrka och friluftsmuseum. Kyrkbyn är f.ö. upptagen på Unescos världsarvslista.
Toaletter och eldstäder finns iordningställda vid parkeringsplatsen, fågeltornet och fågelbyggnaden.

Fågelfauna: Över 200 fågelarter har iakttagits, varav 90-100 arter häckar vid sjön. Fågelfaunan är både art- och individrik.
Tidigare fanns en stor skrattmåskoloni på ön, men här liksom annorstädes har skrattmåsen minskat i antal även om en mindre koloni ännu finns kvar. Dvärgmåsen har funnits i sjön sedan 1950-talet och är nu lika talrik som skrattmåsen. Skäggdopping, gråhakedopping och svarthakedopping häckar i sjön. Salskraken ses regelbundet under sommaren och senhösten. Snatteranden har här sin nordligaste förekomst i landet. De flesta av Norrbottens simänder och dykänder häckar i sjön. Sothönan är talrik.
Den bruna kärrhöken häckar med 2-3 par ute i vassruggarna och fiskgjusen ses ofta ryttla över klarvattenytorna.
Vassruggarna är populära sångplatser för sävsångaren och några gånger har också gräshoppsångaren hörts från sjöns stränder.
Bland de arter som koloniserat sjön under senare år kan nämnas sångsvanen och kanadagåsen. Även grågåsen ses numera i sjön under häckningstid.

Tidpunkt: Sjön är värd ett besök under hela den isfria tiden från mitten av maj och fram till isläggningen i oktober. På morgonen har man ljuset i ryggen och kan då lättast observera fåglarna.

Övrigt: De långa avstånden gör att man bör ha tubkikare för att kunna artbestämma fåglarna på håll. Särskilt på våren är stigen till fågeltornet lerig varför gummistövlar eller kraftiga skor rekommenderas. Topografisk karta 24L NO, Luleå.
Tord Gustafsson