Verksamhetsberättelse 1999

Styrelsen för Norrbottens Ornitologiska Förening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1999.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Lars Berggren, Boden
Vice ordförande: Tord Gustafsson, Luleå
Sekreterare: Lars Gustafsson, Boden
Ledamöter: Marie Björklund, Råneå, Rolf Gustafsson, Luleå,Andreas Livbom, Luleå, Jouni Ylipekkala. Haparanda
Suppleanter: Per-Erik Lindgren, Luleå, Anita Söderström, Älvsbyn, Gunnar Thingvall, Luleå
Kassör: (utanför styrelsen) Annika Gustafsson, Luleå

Övriga uppdrag:

Revisorer: Christer Hansson, Boden Hans Lundström, Boden Revisorssuppleanter: Waldemar Berggren, Boden; MatsBergquist, Boden Valberedning: Mats Bergquist, Boden; Märta Fredriksson, Södra Sunderbyn

Hedersmedlemmar: Ove Backlund, Luleå; Waldemar Berggren, Boden; Matsåke Bergström, Norrfjärden; Björn Holm, Luleå; Arthur Leidgren, Dokkas

Medlemsutveckling
Vid årets slut hade föreningen 433 medlemmar, varav 43 familjemedlemmar. Föreningen hade 10 ungdoms- medlemmar. Dessutom fanns det 17 prenumeranter på tidskriften. Medlemsantalet ökade med 7 medlemmar jämfört med -98.

Forsknings- och fågelskyddsarbeten inom NOF


Haparanda Sandskärs fågelstation (Jan Andersson)
På grund av stora svårigheter att få tag på personal var all verksamhet inställd under 1999. Att bara ha bemannat enstaka veckor ansågs som meningslöst. Den enda verksamheten som genomfördes var inventeringen av öarna öster om Sandskär i början av juli. Tolv personer deltog i arbetet och 106 pull av nio arter märktes. Detta är något mindre än normalt. Ny märkart blev två pull av tobisgrissla.

Projekt Pilgrimsfalk (Stig Hamrén)
I Norrbotten kunde 40 par noteras. Det blev 32 lyckade häckningar och 76 ungar kom på vingar. Alvins fond, Naturskyddsföreningen, Norrbottens djurskyddsförening , Norrbottens länsstyrelse och Sveriges Vildnad har bidragit med ekonomiska medel. En fullständig projektrapport har publicerats i FiN 4.99.

Projekt Pärluggla (Jan Andersson)
Åter en dyster häckningssäsong för projektet. Inga häckningar rapporterades till projektledningen under året. Sture Pettersson, Luleå har tagit över rutt A, Ängesbyområdet. Han har satt upp nya holkar där gamla försvunnit. Även rutt B, Gemträskområdet, har kompletterats med några nya holkar av samma anledning.

Projekt Slaguggla (Lars Harnemo)
1999 var ett gott år för slagugglorna i kustlandet. 8 häckningar hittades igen (4,4 häckningar i snitt 1982-99) i kustlandet med Luleå som centrum. Tre helt nya häckningar för projektet hittades och då inser man att mörker- talet för populationen fortfarande är stort. Projektmedlemmarna önskar att de hade mer tid att leta efter nya revir och att alla fågelskådare rapporterade sina observationer i högre grad. Totalt har det förekommit häckningar på 54 platser i kustlandet från början av sjuttiotalet och fram tills nu. Alla honor och ungar försöker man att ringmärka och -99 ringmärktes elva ungar och kontrollerade tre honor som redan märkts tidigare. Vissa honor är "omöjliga" att kontrollera på grund av att de är så aggressiva. Totalt har det ringmärkts 21 honor och 129 ungar. Häckande honor har kontrollerats 32 gånger (en del flera gånger) som proj- ektet själv har ringmärkt och fått 13 återfynd av mestadels döda fåglar. Projektet ser framtiden an med tillförsikt, projektet består av en samling engagerade skådare som jobbar i proj- ektet på ett långsiktigt sätt.

Projekt Storskarv (Märta Fredriksson)
Ett helt nytt projekt som inventerar Storskarv i den norrbottniska skärgården. För mer information se kommande nummer av FiN.

Projekt Kungsörn (Mats Bergquist) I 147 revir hittades 26 häckningar det resulterade i 29 ungar. Under året hittades 8 nya revir. 10 ungar ringmärktes alla försågs både med en vanlig ring och en färgkombination. En projektrapport fanns i FiN 4.99.

NOF:s fågelskyddsfond
Fondstyrelsen har under året haft följande sammansättning: Waldemar Berggren, Boden (ordf) Mats Bergquist, Boden Christer Hansson, Boden Under året utdelades 4000 kr till projekt Storskarv och 3000 kr till Norrbottnisk fågelatlas. Fondens behållning uppgick vid årsskiftet till 25.154 kr.

Kurt Perssons minnesfond Under året har inga stipendium utdelats. Fondens behållning uppgick vid årsskiftet till 2619 kr.

Fåglar i Norrbotten

Redaktör: Tord Gustafsson Under året har vår tidskrift Fåglar i Norrbottens artonde årgång planenligt kommit ut med fyra nummer om totalt 136 sidor. Upplagan har varit 500 ex.

Övriga aktiviteter

Svensk fågelvakt. Waldemar Berggren har varit kontaktman för Norrbotten. Kontakter gällande faunakriminalitet har hållits med en polis i Luleå.

SOF:s årsmöte.
Vid SOF:s årsmöte som hölls i Surahammar representerades föreningen av Anita Söderström.

Regionala rapportkommittén (rrk).
Kommittén har bestått av: Susanne Backe, Jokkmokk, Mats Bergquist, Boden, Rolf Gustafsson, Luleå, Mats Karström, Vuollerim och Mattias Nordlund, Luleå Kommittén har bidragit med uppgifter till Vår Fågelvärlds årsbok Fågelåret 1998 samt publicerat en rapport i Fåglar i Norrbotten nr. 2.99. Dessutom medverkade Rolf Gustafsson på ett centralt rapportkommittémöte i Stockholm.

Apr-anställda. Rolf Gustafsson, Luleå har varit apr-anställd på heltid från 7.6 - 13.8 av föreningen. Han har bl.a. arbetat med förteckningen över Norrbottens fåglar. Även Stig Ljungwald har varit apr-anställd av föreningen under tiden 1.11 -99-31.1-00. Han har bl.a. arbetat med art- och artikelregistret och atlasprotokollen. Ulf Eriksson har även han varit anställd av föreningen den 15.3 - 30.5.

Styrelsemöten:
Under året har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen. Bland de frågor som behandlats under året kan nämnas:
- Agerat mot torvbrytning på en myr utanför Tärendö.
- FSC - certifiering av skogsbruket.
- Det nya fågelrapporteringssystemet för Internet.
- Lämnat synpunkter på länsstyrelsens skötselplan för Gammelstadsviken.
- Den norrbottniska fågelatlasen och fågelförteckningen.

Medlemsaktiviteter:
Under året genomfördes följande medlemsaktiviteter:

20.1 Möte i Boden. Ola Lövgren berättade om sin forskning om smågnagare.
13.2 Exkursion. Vinterfågelrace.
14.3 Årsmöte i Luleå.
27.3 Exkursion. Ugglelyssning i Luleå.
2.4 Exkursion. Hackspettmorgon utanför Boden.
16.4 Exkursion. Ugglelyssning runtom i länet.
8.5 Exkursion. Vårfåglar utanför Luleå.
16.5 Fågelskådningens dag vid Gammelstadsviken.
22.5 Exkursion. Exkursion utanför Boden.
27.5 Exkursion. Exkursion utanför Luleå och Piteå.
5-6.6 Exkursion. Exkursion till Haparanda Sandskär.
23.6 Exkursion. Nattfågelexkursion i Piteå.
2.7 Exkursion. Nattfågelexkursion i Boden och Luleå.
4.9 Exkursion. Exkursion till Bredviksberget i Piteå.
11.9 Birdsit i hela länet.
12.9 Exkursion. Tranexkursion till Avan och Unbyn.
19.9 Exkursion. Exkursion till Gammelstadsviken, Luleå.
3.10 Exkursion. World Birdwatch Day runtom i länet.
21.10 Möte i Piteå. Peter Nilsson berättade om ringmärkning.
9.11 Möte i Piteå. Lars Sandberg berättade om Piteås fågelliv.
30.11 Möte i Luleå. Rolf Gustafsson berättade om storspovsinventeringen och vinterfågelatlasen, Mats Bergquist och Lars Sundberg berättade om talgbitsprojektet.

Studiecirklar har hållits i Luleå och Piteå.

Årets riksinventeringsart var Storspoven som inventerades i ca 5 områden av våra medlemmar.

Ekonomi:
Under 1999 blev resultatet ett underskott på 3600 kr. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 21.991 kr.
Se också separat ekonomisk rapport.

Styrelsen vill avsluta med att framföra ett tack till alla dem som med sitt medlemskap och aktiva arbete stött föreningens verksamhet.

Styrelsen

Upp