Ekonomisk rapport för Norrbottens Ornitologiska Förening 1999

Resultaträkning
1999
1998
         
Intäkter        
Medlemsavgifter
42 950,00
 
41 280,00
Intäkter FiN
2 360,00
 
4 940,00
Försäljning
847,00
 
400,00
Resor, möten
189,50
 
Bidrag studiecirklar
700,00
 
640,00
Räntor
515,33
47 561,83
779,42
48 039,42
 
 
Kostnader
 
Fåglar i Norrbotten
27 546,75
 
28 354,30
Inköp varor för försäljn
514,00
 
63,00
Möten, exkursioner
1 961,00
 
1 172,25
Reg. rapportkommittén
3 066,50
 
3 221,75
Fågelförteckning
10,00
 
Styrelsen
3 140,00
 
3 857,25
Porto
7 965,00
 
7 742,00
Adm. kostnader m m
2 759,05
 
1 737,50
Avskrivning dator
4 200,00
51 162,30
46 148,05
 
 
Årets underskott/överskott
- 3 600,47
1 891,37
         
Balansräkning
       
Ing. balans 1.1.99
Utg.balans 31.12.99
   
Tillgångar
   
Kassa
380,00
63,50
   
Postgiro
164 536,97
19 171,09
   
Skandiakonto
154 512,66
   
Fordringar
500,00
1 000,00
   
Varulager
1 283,00
4 419,00
   
Insats tidskriftsverkstan
200,00
200,00
   
Inventarier
1,00
8 172,00
   
Summa tillgångar
166 900,97
187 538,25
   
   
Skulder och eget kapital
   
Hap. Sandskär fågelstation
17 399,23
23 339,23
   
Projekt Pilgrimsfalk
45 813,86
40 477,36
   
Projekt Pärluggla
1 799,82
1 469,36
   
Projekt Slaguggla
3 000,30
0,30
   
Projekt Kungsörn
2 795,65
26 789,15
   
Bytesprojektet
12 242,00
8 539,00
   
Atlasinventering
109,95
2 715,85
   
Fågelskyddsfonden
29 184,07
25 154,07
   
Talgbiten
0,85
   
Storskarv
4 000,00
   
Kurt Perssons minnesfond
2 584,70
2 619,70
   
Myrfågelinventering
8 384,75
7 141,75
   
Förutbet intäkter/skulder
17 995,00
23 300,00
   
Eget kapital
25 591,64
21 991,17
   
Summa skulder/eget kapital
166 900,97
187 538,25
   

Upp